Bossche begroting: méér steun voor inwoners in energiearmoede

De 5000 inwoners te hulp schieten die vanwege de stijgende gasprijs door energiearmoede getroffen worden. Méér betaalbare woningen bouwen. Onder andere daarvoor pleitte ik bij de behandeling van de Bossche begroting.

 

Geachte voorzitter, waarde collega’s,

Het was een prachtige ontboezeming van de Britse koningin deze week, die zich liet ontvallen wat velen zullen delen over zowel de kracht als het manco van het politieke. Haar ontglipte de woorden: ‘Het is echt irritant als ze vooral praten, maar niets doen.´

Veel praten en weinig doen. Of praten om te doen, om ervoor te zorgen dat we vooruitgang boeken. Het is nogal een verschil……..

En vooruitgang is het wat we vandaag hopen te boeken. Al zijn het maar kleine stapjes. Omdat grote ons door de omstandigheden vandaag niet lukken. Want een majeure verkorting van wachtlijsten voor een betaalbare woning of de noodzakelijke jeugdhulp zit er vandaag niet in. En een ommekeer van de groeiende tweedeling tussen wijken als de Gestelsebuurt en de Meerendonk evenmin.

Want voorzitter, in afwachting van een nieuw Kabinet dat bepaalt of het gemeenten de komende jaren extra armslag geeft of financieel blijft uitknijpen als citroenen, en in afwachting van de Bossche kiezer die in maart koers mag bepalen debatteren we vandaag vooral over de marges van de voorliggende begroting.

Maar voorzitter, dat betekent niet dat vandaag er niet toe doet. Want wat er wél ligt laat zien hoe we de toekomst voor ons zien, waar we als afzonderlijke partijen prioriteiten leggen, voor wij gezamenlijk ons beste beentje voor voorzetten.

Het zal u niet verbazen dat de PvdA-Den Bosch op de sociale ambities voor onze stad en dorpen een omslag zou willen zien naar een socialere en meer vooruitstrevende koers met als hoofddoel: een gelukkig leven voor íedere inwoner van Den Bosch en omliggende dorpen.

Voorzitter, dat in deze begroting er extra geld komt voor de bestrijding van armoede en schulden, mede op basis van het voorstel dat wij met velen mochten indienen, doet ons deugd. Zoals het ook goed is om te zien dat er extra geld gevonden is voor extra handhavers om de overlast in onze wijken aan te pakken.

Maar hét grote vraagstuk van dit moment, de stijgende energiearmoede onder onze inwoners die zich geconfronteerd zien met een stijging van de gasrekening met soms wel 1200 euro per jaar, vraagt om een steviger antwoord..

Het voorkomen van een nog grotere tweedeling tussen arm en rijk, tussen inwoners van goede buurten en zwakke wijken, is wat de PvdA betreft topprioriteit. Mijn partij vroeg daarom samen met anderen om inzicht in de Bossche pijn – en die kregen we. Er zijn vijfduizend gezinnen in onze stad en dorpen die te weinig inkomen of spaargeld hebben om de klappen die ze van stijgende gasprijzen krijgen op te vangen.

De 400 euro tegemoetkoming van vadertje staat, het geld dat we krijgen voor verduurzaming en de extra twintig euro per getroffen huishouden die de coalitie voorstelt zijn welkom. Maar het zal niet voorkomen dat in teveel huiskamers de kachel onder een acceptabele temperatuur zal moeten om niet in de financiële problemen te raken.

Voorzitter,

Als PvdA zeggen we: die mensen verdienen onze steun. Steden als Dordrecht, Oss en vele anderen geven het goede voorbeeld. Door gezinnen die in acute financiële problemen raken te helpen met maatwerk. Door in gesprek met corporaties huurverlaging voor de slechtst geïsoleerde woningen voor elkaar te boksen.

  • Daarom stellen wij met de collega’s van SP, Bossche Groenen, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en 50PLUS voor om inwoners die door de stijgende gasprijs in de problemen komen een helpende hand toe te reiken+
  • Daarom vragen we om bij de renovatie van huizen in de Haren te kijken of het mogelijk is om inwoners in een sociale huurwoning te verlossen van de gasrekening;
  • Daarom verbinden we graag onze naam aan het voorstel van GroenLinks om extra energiebesparing mogelijk te maken;
  • Daarom steunen wij het voorstel van het CDA om geld wat overschiet van het hulpbudget voor arme zelfstandige beschikbaar te houden voor mensen met financiële problemen en niet uit te geven aan bij wijze van spreken lantaarnpalen;
  • En daarom zullen we het voorstel van D66 en anderen om ruimhartig de portemonnee te trekken voor de Bossche zomer alleen steunen als deze raad óók de hand reikt naar inwoners die de thermostaat lager moeten draaien.

Voorzitter,

Naast de toenemende tweedeling tussen arm en rijk baart de tweedeling tussen hen die een feestje vieren op de woningmarkt en hen die steeds langer moeten wachten op volkshuisvesting ons grote zorgen.

Ook de Bossche woningmarkt drijft beleggers, makelaars, verkopers en kopers tot een ongezonde gekte. Terwijl starters zonder jubelton en tweeverdieners met een salaris als automonteur en verpleegkundige zich geen huis kunnen veroorloven. Wie van een sociale woning droomt heeft tien jaar wachtlijst te overbruggen.

  • Daarom is het dat wij vragen om lering te trekken uit dat wat er geschiedde op het gasthuiskwartier. Waar dure woningbouw steeds voorkroop, sociale woningbouw steeds verder naar achteren schoof, een gemengde wijk met diverse woningen én inwoners verwerd tot een wijk voor de rijken – met een naastgelegen flat voor de armen;
  • Daarom is het dat wij het voorstel van 50PLUS steunen om als gemeente zélf de regie ter hand te nemen;
  • Daarom is het dat wij al die andere pleidooien voor niet alleen méér maar bovenal voor meer betaalbare huizen van harte onderschrijven.

Voorzitter,

We hopen deze kleine stapjes voorwaarts met u te mogen zetten. Opdat ze het licht vooruit moge schijnen op de koerswijziging die deze stad en haar omliggende dorpen kan gebruiken: naar een socialere koers, meer gericht op het geluk van álle inwoners.

Tot slot een woord van dank bij deze laatste begroting – voor de wijze waarop u de afgelopen jaren in moeilijke tijden op onze stad heeft gepast. Dat geldt in het bijzonder voor die bestuurders die hier vanavond hun laatste plannen verdedigen. We zijn u erkentelijk.

Ik dank u wel,

Back to top of page